آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

پروفایل دبیر

حميده خواجه نصير

با سلام

حميده خواجه نصير هستم

دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای حضوری من در آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

رشته تحصیلیعنوان کلاسآموزشگاهتاریخ شروعشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
هشتمرياضي هشتم تابستان- گروه دومسپهر مهر99/04/20 15:10▬16:20
16:30▬17:40
 15:10▬16:20
16:30▬17:40
   
ابتدایی _ ششمرياضي ششم تابستان گروه اولسپهر مهر99/04/20 16:30▬17:40
17:50▬19:00
 16:30▬17:40
17:50▬19:00