آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

پروفایل دبیر

فاطمه يار محمدي

با سلام

فاطمه يار محمدي هستم

دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای حضوری من در آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

رشته تحصیلیعنوان کلاسآموزشگاهتاریخ شروعشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
هشتمرياضي هشتم پاييزفرصت برابر99/07/15 17:35▬18:45
     
هفتمرياضي هفتم پاييزفرصت برابر99/07/15 15:45▬16:55
16:55▬17:25
     
یازدهم _ریاضیآمار واحتمال پاييزفرصت برابر99/07/15     15:15▬16:25
 
یازدهم _ انسانیرياضي يازدهم انسانيفرصت برابر99/07/1517:20▬18:30
      
یازدهم _ انسانیرياضي يازدهم انسانيفرصت برابر99/04/10    09:00▬10:10
10:20▬11:30