آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

پروفایل دبیر

شيوا عبدالحسين حريري

با سلام

شيوا عبدالحسين حريري هستم

دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای حضوری من در آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

رشته تحصیلیعنوان کلاسآموزشگاهتاریخ شروعشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
نهمعلوم نهمروش99/04/17  10:40▬11:50
12:00▬13:10
    
دهم _ تجربیشيمي دهم پاييزفرصت برابر99/07/30    16:30▬18:30
  
دهم _ تجربیشيمي دهمروش99/04/17  13:10▬14:20
14:30▬15:30
    
یازدهم _ تجربیشيمي يازدهمفرصت برابر99/04/10    09:00▬10:15
10:25▬11:40
  
یازدهم _ تجربیشيمي يازدهم پاييز پيشرفته و عاديفرصت برابر99/08/01     13:00▬15:00