آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)( وقف عام )

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

تاریخ اولین ارزیابی ، تاریخ آزمون بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) می باشد که مبحث ارائه شده در آن مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

ایستگاه جبرانی ،آزمون های بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) می باشد که مبحث ارائه شده ، در آنها مورد سنجش مجدد قرار خواهد گرفت.