آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

موافقت نامه درخواست همکاری

الزامات و نکات مهم پیش از تکمیل فرم درخواست همکاری

تکمیل فرم درخواست همکاری از طرف شما ، هیچگونه تعهد و الزامی برای موسسه جهت همکاری با شما ایجاد نمی نماید

موسسه مختار است تا در مورد همکاری یا عدم همکاری با شما پس از ارسال فرم تقاضای همکاری تصمیم گیری نماید.

اطلاعات وارد شده توسط شما محرمانه تلقی می شود و نزد موسسه محفوظ می ماند.

هرگاه در هر مرحله از فرآیند همکاری موسسه متوجه ارائه اطلاعات ناصحیح از طرف متقاضی گردد ، رابطه همکاری ملغی تلقی می گردد.